Právne služby - v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019

Konzultácia č. 7/2021
Právne zastupovanie v konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 35C/17/2021 v právnej veci žalobcu: Mgr. Jaroslav Borovský a spol. proti žalovanému: MH Manažment, a.s.


Konzultácia č. 6/2021
Právne poradenstvo pri predaji majetkových podielov MH Manažment, a.s. v spoločnostiach autobusovej dopravy (SAD)Konzultácia č. 5/2021
Právne zastupovanie MH Manažment, a.s. pred Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veci ústavnej sťažnosti sťažovateľa ZACHEM, a.s., StrážskeKonzultácia č. 4/2021:
Právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov súvisiacich s fúziou teplárenských spoločností v portfóliu MH Manažment, a.s.


Konzultácia č. 3/2021:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: COMPAŇÍA ESPAŇOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, S.A., Compaňía De Seguros Y Reaseguros, so sídlom: Velázquez 74, 28001 Madrid, Španielsko proti žalovanému MH Manažment, a. s. o vymoženie povinnosti uhradiť 1.502.530,26 EUR s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 37Er/3016/2005Konzultácia č. 2/2021:
Právne poradenstvo – posúdenie možností vymáhania súdom priznaných trov konania vo veci právoplatne ukončeného súdneho konania: SONMAZI INVEST LIMITED (pôvodne Port Service, a.s.) c/a MH Manažment, a.s. (predtým Fond národného majetku SR)Konzultácia č. 1/2021:
Právne poradenstvo – posúdenie alternatívy fúzie teplárenských spoločností v portfóliu MH Manažment, a.s. a možností integrácie nástupníckej spoločnosti do energetického holdingu v rezorte Ministerstva hospodárstva SR


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konzultácia č. 2/2020:
Právne poradenstvo – vypracovanie korporátnej dokumentácie pre nové holdingové usporiadanie teplárenských spoločností v portfóliu MH Manažment, a.s. (MH teplárenský holding)

Konzultácia č. 1/2020:
Právne poradenstvo – posúdenie alternatív vytvorenia nového holdingového usporiadania teplárenských spoločností v portfóliu MH Manažment, a.s. a s tým súvisiace konzultačné a poradenské služby
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Konzultácia č. 7/2019:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: FOND SOCIÁLNEJ PODPORY o.z. proti žalovanému: MH Manažment, a. s. o zaplatenie 3 096 739,71 EUR s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 22Cb/18/2019

2. Konzultácia č. 8/2019:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: PRAESIDIUM CONSULTING & INVESTMENT LTD proti žalovanému v prvom rade: MH Manažment, a. s., a žalovanému v druhom rade: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., o zaplatenie sumy 3.101.175,10 Eur s príslušenstvom, vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 57Cb/42/1999

3. Konzultácia č. 9/2019:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: MYKA spol. s r.o proti žalovanému: MH Manažment, a. s., o zaplatenie EUR 6.590.831,-  EUR s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 24Cb/216/2010

4. Konzultácia č. 10/2019:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: Ing. Michal Kič, zastúpený advokátskou kanceláriou HAVLÁT&PARTNERS proti žalovanému: MH Manažment, a. s. o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 19C/11/2019