Prevod z evidencie Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP)

V prípade prevodu cenných papierov z majetkového účtu vedeného v CDCP na pracovisku pošty je potrebné predložiť aktuálny výpis z účtu majiteľa CP. Výpis z účtu tvorí prílohu faktúry za vedenie účtu, ktorú zasiela CDCP.
 
Prevod CP z účtu zomrelého na účet MH Manažment, a.s.
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že od 01.08.2014 je platná novela zákona, podľa ktorej má dedič cenných papierov možnosť previesť cenné papiere, ktoré sú zahrnuté v osvedčení o dedičstve priamo z účtu zomrelého na MH Manažmet, a.s., pričom dedič nemusí mať otvorený majetkový účet.
Je potrebné, aby dedič navštívil vybrané pracovisko Slovenskej pošty, a.s., (pozri zložku na stiahnutie), predložil platný občiansky preukaz, originál osvedčenia o dedičstve alebo jeho úradne overenú fotokópiu a  výpis z  majetkového účtu zomrelého. Dedič, ktorý nemá výpis z majetkového účtu zomrelého, požiada na vybranom pracovisku Slovenskej pošty, a.s. o spísanie žiadosti o výpis a následne o spísanie zmluvy o bezodplatnom prevode.
 
Dedičovi, ktorý nemá cenné papiere zahrnuté v osvedčení o dedičstve a zároveň nemá otvorený majetkový účet je taktiež umožnený prevod cenných papierov z majetkového účtu poručiteľa na majetkový účet MH Manamžment, a.s. aj bez ich uvedenia v osvedčení o dedičstve (t.j. „odpadá“ povinnosť otvárať dedičské konanie, aj majetkový účet).
 
V takomto prípade sa prevádzajú VŠETKY cenné papiere, ktoré sa nachádzajú na majetkovom účte poručiteľa (zomrelého) a všetci dedičia s tým musia súhlasiť vo vyhlásení dedičov (pozri zložku na stiahnutie).
Vo vyhlásení dedičov, musia byť uvedení všetci dedičia ostatného majetku uvedeného v osvedčení o dedičstve a zároveň dedičia tu majú možnosť splnomocniť fyzickú osobu, ktorá za nich podpíše zmluvu o bezodplatnom prevode CP na FNM SR na vybranom pracovisku Slovenskej pošty, a.s..  Podpisy musia byť úradne overené.
 
Preplácanie poplatkov
 
MH Manžment, a.s. preberá záväzky fyzických osôb spojené s evidenciou CP za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu CP (úhrada CDCP) a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku (preplácajú sa fyzickým osobám). Preplácanie prebieha automaticky na základe pokladov CDCP a v zmysle zmluvy o bezodplatnom prevode, ktorú fyzická osoba uzavrie na pracovisku pošty.