Prevod z evidencie člena CDCP

Prevod z evidencie člena CDCP
(banky, obchodníci z cennými papiermi)
 
Pri prevode cenných papierov z evidencie člena CDCP fyzická osoba musí podať polpríkaz na prevod  v banke, resp. u obchodníka s cennými papiermi, kde má vedený majetkový účet.  Následne navštívi vybrané pracovisko Slovenskej pošty, a.s., kde podpíše zmluvu o bezodplatnom prevode CP. Na pracovisku je potrebné predložiť výpis z majetkového účtu, ktorý jej vystaví príslušný člen CDCP. Zároveň člen vystaví potvrdenie o celkovom stave poplatkov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o preplatenie poplatkov spojených s bezodplatným prevodom cenných papierov. Žiadosť je možné odovzdať na vybranom pracovisku pošty, resp. zaslať priamo na adresu MH Manažment, a.s., Trnavská cesta 100, 821 01  Bratislava (vzor žiadosti je v zložke na stiahnutie).