Zrušenie registrácie emisie dlhopisov FNM SR

Tlačová správa, 14.02.2023

Spoločnosť MH Manažment, a. s., ktorá je nástupníckou organizáciou po zaniknutom Fonde národného majetku SR (FNM SR), v súlade so stratégiou ukončovania svojej činnosti zrušila registráciu emisie dlhopisov FNM SR.

Dlhopis FNM SR, ISIN SK4110002413, je zaknihovaný cenný papier na meno, vydaný v rámci 2. vlny kupónovej privatizácie Fondom národného majetku SR – právnym predchodcom MH Manažment, a. s. Emisia bola vydaná 1. 1. 1996, v celkovom počte 3 329 745 ks dlhopisov. Evidenciu dlhopisov FNM SR vedie Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (CDCP).

Dlhopisy FNM SR boli vyplácané v priebehu rokov 1998 až 2016 v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

V priebehu roka 2022 bola ukončená agenda vyplácania dlhopisov FNM SR a registrácia emisie zaknihovaných dlhopisov FNM SR bude v CDCP zrušená.

Pri nesplatených dlhopisoch FNM SR, pri ktorých je nárok na výplatu, avšak z dôvodu prebiehajúcich dedičských konaní nie je možné určiť oprávnené osoby na ich vyplatenie, je uplatnený inštitút notárskej úschovy. Dňa 13. 2. 2023 bolo v CDCP zrealizované odpísanie dlhopisov FNM SR z majetkových účtov tým majiteľom dlhopisov, ktorí si nárok na splatenie neuplatnili do konca roka 2016. CDCP bude o tejto skutočnosti informovať zaslaním zmenových výpisov z majetkového účtu.


Kontakt pre viac informácií:
Ing. Marcela Halčišáková
tel. č.: 0903 300 471
e-mail: marcela.halcisakova@mhmanazment.sk