Poskytovanie informácií v zmysle zákona 211/2000Z.z.

 
Spoločnosť MH Manažment, a. s. má postavenie povinnej osoby podľa § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a z tohto dôvodu vybavuje žiadosti žiadateľov o sprístupnenie informácií.

Základné náležitosti žiadosti
 Informácie sú sprístupňované na základe žiadosti, ktorá musí obsahovať:
 
  • označenie, že žiadosť je určená pre spoločnosť MH Manažment, a. s.,
  • meno, priezvisko a adresa pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba,
  • názov alebo obchodné meno a sídlo, ak je žiadateľom právnická osoba,
  • označenie požadovaných informácií, ktorých sa žiadosť týka,
  • navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií (napr. poštou, e-mailom, telefonicky, a pod.).
 
Ak je žiadosť podávaná v mene inej osoby na základe splnomocnenia, musí byť súčasťou žiadosti tiež písomné splnomocnenie.
 
Žiadateľ bude vyzvaný, aby v určenej lehote (nie kratšej ako 7 dní), doplnil neúplnú žiadosť, ktorá neobsahuje predpísané náležitosti. Následkom nedoplnenia žiadosti v určenej lehote je nesprístupnenie požadovaných informácií a odloženie žiadosti.
 
Vzor žiadosti: .pdf
Podmienky spracúvania osobných údajov: .pdf
 
Spôsob podania žiadosti
 Žiadosť o sprístupnenie informácií je možné podať:
 
  • poštou na adresu: MH Manažment, a. s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava
  • osobne počas úradných hodín podateľne na adrese: MH Manažment, a. s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava (budova spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s.)
  • e-mailom na adresu: mhmanazment@mhmanazment.sk
  • telefonicky na čísle: 02/573 72 771
 
Vybavenie žiadosti
 Ak nie sú dané dôvody a splnené podmienky obmedzenia prístupu k informáciám, a zároveň, ak má spoločnosť MH Manažment, a. s. požadované informácie k dispozícii, sprístupní ich v takom prípade žiadateľovi bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, a to spôsobom, ktorý navrhol žiadateľ.