Prevencia korupcie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „MH SR“) ako orgán verejnej moci plní úlohu podľa § 10 ods. 9 a prostredníctvom zodpovednej osoby plní úlohy podľa § 10 ods. 5 až 8 a § 11 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj vo vzťahu k spoločnosti MH Manažment, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky preto prijíma, preveruje a eviduje oznámenia o protispoločenskej činnosti týkajúce sa spoločnosti MH Manažment, a. s.

Spoločnosť MH Manažment, a. s. ako akciová spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky je zároveň viazaná nasledovnými dokumentmi:

  • Protikorupčná politika Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a vybraných právnických osôb v jeho pôsobnosti, ktorá bola vydaná rozhodnutím č. 2/2023 ministra hospodárstva Slovenskej republiky z 24. augusta 2023.
  • Smernica č. 2/2023 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 24. augusta 2023 o podávaní, prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z.

Usmernenie pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti:

Zodpovedná osoba: riaditeľ odboru kontroly a prevencie korupcie MH SR

Keďže oznámenia o protispoločenskej činnosti sa doručujú priamo Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, tak je potrebné postupovať podľa inštrukcií dostupných priamo na webovej stránke ministerstva (kliknite tu).

Ďalšie informácie k prevencii korupcie (odkazy na webové stránky):
Protikorupčný program MH SR
Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti a protikorupčná linka MH SR
Protikorupčná politika MH SR a vybraných právnických osôb v jeho pôsobnosti