Informácie

V zmysle zákona č. 117/2015 Z. z. zo 6. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z.       o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony môže fyzická osoba ponúknuť spoločnosti MH Manažment, a.s. zaknihované cenné papiere do 30.6.2016.
 
Proces bezodplatného prevodu cenných papierov pokračuje rovnakým spôsobom, ako tomu bolo do konca roka 2015, t.j. prostredníctvom pracovísk Slovenskej pošty, a.s.. Na pracovisku pošty môžu fyzické osoby podpisovať zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov. Zoznam pracovísk je uvedený v zložke Na stiahnutie.
 
Fyzické osoby môžu využívať bezplatnú telefónnu infolinku spoločnosti DLHOPIS, o.c.p. a.s.:
0800 124 784.