Otázky a odpovede

Ako sa dozviem, či som majiteľom cenných papierov?
Základnú informáciu o tom, či ste majiteľom cenných papierov a či máte v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP SR“) vedený účet majiteľa, sa dozviete na webovej stránke www.cdcp.sk (overenie existencie účtu pre FO – fyzické osoby).
 
Dokedy bolo možné využiť zákonnú možnosť prevodu cenných papierov na účet MH Manažment, a.s.?
Možnosť prevodu cenných papierov na MH Manažment, a.s. bola zo zákona časovo obmedzená do 30.6.2016.

Z akého dôvodu CDCP SR začiatkom roku posiela zásielku obsahujúcu o.i. faktúru a poštovú poukážku?
CDCP zasiela faktúry začiatkom roka všetkým majiteľom, ktorí mali v evidencii CDCP SR účet majiteľa cenných papierov za predchádzajúci rok. Na základe uvedeného Vám bol v súlade s cenníkom CDCP SR vypočítaný a fakturovaný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov.

Môže si majiteľ CP zistiť, ktoré firmy už zanikli bez právneho zástupcu?
Áno, CDCP SR na svojej webstránke www.cdcp.sk v časti Oznamy/Zoznam zrušených emisií zverejňuje zoznam zrušených emisií.
  


Prečo vyberá CDCP SR poplatok za vedenie účtu majiteľa, keď nemá s majiteľmi uzatvorené žiadne zmluvy?
Absencia písomnej zmluvy medzi CDCP SR a klientom o vedení účtu majiteľa nebráni existencii práva CDCP SR na odplatu, keďže medzi CDCP SR a klientmi, ktorým ešte Stredisko cenných papierov SR, a.s. zriadilo účty majiteľov podľa zákona č. 600/1992 Zb. vznikol zmluvný vzťah zo zákona. Aj podľa novej právnej úpravy – zákon č. 566/2001 Z.z. má CDCP SR právo na odplatu.