Právne služby – v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019

Rok 2024

Prieskum č. 1/2024

Právne zastupovanie spoločnosti MH Manažment, a.s. v súdnom konaní vedenom pred Krajským súdom v Bratislave pod sp.zn. 34Cb/83/1998 vo veci žaloby žalobcu: MARCO-T, spol. s r.o. proti žalovanému 1/: MH Manažment, a.s. a žalovanému 2/: JUVIS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii

Rok 2023

Zákazka – Stanovisko k možnosti financovania spoločnosti KÚPELE SLIAČ a.s. formou vytvorenia nového kapitálového fondu z príspevkov akcionárov

Zákazka – Posúdenie založenia novej SPV na účely realizácie projektu „Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač“

Konzultácia č. 2/2023

Právne poradenstvo súvisiace s privatizáciou Slovak Telekom, a.s.

Konzultácia č. 1/2023

Právne poradenstvo pri predaji majetkových podielov MH Manažment, a.s. v spoločnostiach autobusovej dopravy (SAD)

Rok 2022

Konzultácia č. 7/2022

Právne zastupovanie spoločnosti MH Manažment, a.s. pred Ústavným súdom SR vo veci sťažnosti voči rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7Cdo/143/2020 zo dňa 24.08.2022 vydaného v súdnom konaní vedenom na základe žaloby žalobcov: 1/ Emília Kincelová, a 2/ Juraj Margoč

Konzultácia č. 6/2022

Právne zastupovanie spoločnosti MH Manažment, a.s. v súdnom konaní vedenom pred Okresným súdom Bratislava II pod sp.zn. 53C/49/2022 vo veci žaloby žalobcu Ing. Marián Siska proti žalovanému 1/: SLOVNAFT, a.s. a žalovanému 2/: MH Manažment, a.s.

Konzultácia č. 5/2022

Právne poradenstvo a zastupovanie spoločnosti MH Manažment, a.s. vo veci BTS Holding, a. s. proti Slovenskej republike o ktorej koná Európsky súd pre ľudské práva

Konzultácia č. 4/2022
Právne zastupovanie spoločnosti MH Manažment, a.s. v súdnych konaniach vedených vo veci Advokátskej kancelárie JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. a Advokátskej kancelárie DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o.

Konzultácia č. 3/2022
Právne poradenstvo pri príprave konania na právne zastupovanie spoločnosti MH Manažment, a.s. v súdnom konaní o náhradu škody spôsobenú spoločnosti MH Manažment, a.s. bývalými členmi štatutárneho orgánu spoločnosti v súvislosti s objednávkou č. 43/2016 zo dňa 12.05.2016

Konzultácia č. 2/2022
Právna analýza– posúdenie zlučiteľnosti finančnej pomoci akcionárov spoločnosti KÚPELE SLIAČ, a.s. pre obnovu a rozvoj kúpeľov

Konzultácia č. 1/2022
Právne poradenstvo – posúdenie ručenia FNM SR za záväzky privatizovaných podnikov vo vzťahu k MH Manažment, a.s.

Rok 2021

Konzultácia č. 7/2021
Právne zastupovanie v konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 35C/17/2021 v právnej veci žalobcu: Mgr. Jaroslav Borovský a spol. proti žalovanému: MH Manažment, a.s.


Konzultácia č. 6/2021
Právne poradenstvo pri predaji majetkových podielov MH Manažment, a.s. v spoločnostiach autobusovej dopravy (SAD)Konzultácia č. 5/2021
Právne zastupovanie MH Manažment, a.s. pred Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veci ústavnej sťažnosti sťažovateľa ZACHEM, a.s., StrážskeKonzultácia č. 4/2021:
Právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov súvisiacich s fúziou teplárenských spoločností v portfóliu MH Manažment, a.s.


Konzultácia č. 3/2021:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: COMPAŇÍA ESPAŇOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, S.A., Compaňía De Seguros Y Reaseguros, so sídlom: Velázquez 74, 28001 Madrid, Španielsko proti žalovanému MH Manažment, a. s. o vymoženie povinnosti uhradiť 1.502.530,26 EUR s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 37Er/3016/2005Konzultácia č. 2/2021:
Právne poradenstvo – posúdenie možností vymáhania súdom priznaných trov konania vo veci právoplatne ukončeného súdneho konania: SONMAZI INVEST LIMITED (pôvodne Port Service, a.s.) c/a MH Manažment, a.s. (predtým Fond národného majetku SR)Konzultácia č. 1/2021:
Právne poradenstvo – posúdenie alternatívy fúzie teplárenských spoločností v portfóliu MH Manažment, a.s. a možností integrácie nástupníckej spoločnosti do energetického holdingu v rezorte Ministerstva hospodárstva SR


—————————————————————————————————————————————————————–

Konzultácia č. 2/2020:
Právne poradenstvo – vypracovanie korporátnej dokumentácie pre nové holdingové usporiadanie teplárenských spoločností v portfóliu MH Manažment, a.s. (MH teplárenský holding)

Konzultácia č. 1/2020:
Právne poradenstvo – posúdenie alternatív vytvorenia nového holdingového usporiadania teplárenských spoločností v portfóliu MH Manažment, a.s. a s tým súvisiace konzultačné a poradenské služby
————————————————————————————————————————————————————————

1. Konzultácia č. 7/2019:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: FOND SOCIÁLNEJ PODPORY o.z. proti žalovanému: MH Manažment, a. s. o zaplatenie 3 096 739,71 EUR s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 22Cb/18/2019

2. Konzultácia č. 8/2019:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: PRAESIDIUM CONSULTING & INVESTMENT LTD proti žalovanému v prvom rade: MH Manažment, a. s., a žalovanému v druhom rade: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., o zaplatenie sumy 3.101.175,10 Eur s príslušenstvom, vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 57Cb/42/1999

3. Konzultácia č. 9/2019:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: MYKA spol. s r.o proti žalovanému: MH Manažment, a. s., o zaplatenie EUR 6.590.831,-  EUR s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 24Cb/216/2010

4. Konzultácia č. 10/2019:
Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: Ing. Michal Kič, zastúpený advokátskou kanceláriou HAVLÁT&PARTNERS proti žalovanému: MH Manažment, a. s. o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 19C/11/2019