O spoločnosti

Dňa 12. novembra 2015 sa Národná rada Slovenskej republiky („NR SR“) uzniesla na zákone č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon č. 375/2015“). Zákonom č. 375/2015 došlo k zrušeniu Fondu národného majetku Slovenskej republiky („FNM SR“) s účinnosťou ku dňu 15. december 2015. Dňa 22. decembra 2015 vydalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky („MH SR“), na základe ust. § 2 ods. (2) a (3) Zákona č. 375/2015, rozhodnutie č. 49/2015 o určení právneho nástupcu FNM SR, ktorým sa ku dňu 1. január 2016 stala spoločnosť MH Manažment, a.s. Spoločnosť MH Manažment, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla zápisom do obchodného registra dňa 19. decembra 2015. Spoločnosť vstúpila do všetkých práv a povinností FNM SR vyplývajúcich z právnych vzťahov, ktorých účastníkom bol FNM SR. Dňom zrušenia FNM SR prešiel na Spoločnosť majetok FNM SR, vrátane pohľadávok, majetkových účastí na podnikaní právnických osôb a iných majetkových práv a záväzkov FNM SR. Na Spoločnosť prešli tiež práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov, ktorých účastníkom bol FNM SR.